News

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

प.च.नं. ४०५÷२०७७÷७८ मितिः २०७७÷०७÷१८

श्री अध्यक्ष ज्यू
संघमा आबद्ध सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु

विषय ः ब्याजदर परिर्वतन गरिएको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा बित्तीय बजारको बिद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघको सचालक समितिको मिति २०७७÷७÷१८ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार यस संघले सदस्य संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने बचत सेवामा मिति २०७७÷७÷२० गतेदेखि लागुहुने गरि तपसिल बमोजिम ब्याजदर परिमार्जन गरिएकोे व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।
बचत सेवाहरु
विवरण विद्यमान व्याजदर परिवर्तित ब्याजदर ब्याज गणना
क) नियमित बचत ६% ६% दिन गन्ती अनुसार
ख) ऐच्छिक बचत ४% ३.७५% दिन गन्ती अनुसार
ग) ३ महिने आवधिक बचत ६.५% ६% दिन गन्ती अनुसार
घ) ६÷९ महिने आवधिक बचत ७.२५% ६.५% दिन गन्ती अनुसार
ङ) १ वर्षे आवधिक बचत ७.७५% ७% दिन गन्ती अनुसार

ऋण सेवाहरु(मासिक ब्याज भुक्तानीमा ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ ।)
विवरण ऋण अवधि ब्याजदर छुटपछिको ब्याजदर
क) विना धितो ऋण १ बर्षे १०.५% १०%
ख) दीर्घकालीन ऋण २ बर्षे १०.५% १०%
ग) विशेष ऋण २ बर्षे ९.५% ९%
घ) पुर्न निर्माण ऋण ३ बर्षे ८% ७.५%
ङ) आवधिक बचत धितो ऋण थप २% थप २%
च) दीगो सहकारी ऋण (भवन÷जग्गा खरिद ऋण) ५ बर्षे ११.५% ११%
नोट ः
१) ऋण सुरक्षण शुल्क ०.५ प्रतिशत हुनेछ ।
२ं) विना धित्तो र दिर्घकालीन ऋण (रिभोल्भीङ सुविधा) स्विकृत रकम र अवधिसम्ममा पटक पटक तिर्न र झिक्न सकिनेछ ।
३) विशेष ऋणमा संस्थाले दृष्टिबन्धक गरेकोमा पुन रोक्का मात्र गरिनेछ ।
४) ऋण संस्थाको आवश्यकता अनुसार किस्ता बन्दीमा लगानी गरिनेछ ।

...................
बालकृष्ण धोंजु
(व्यवस्थापक)


Related news

तनाब व्यबस्थापन तालिम

ऋणामा नयाँ व्याजदर कायम सम्बन्धमा ।

Notices

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना


Members