Services

विशेष ऋण

विशेषताहरु ः क) मासिक व्याज भुक्तानीमा व्याजदरमै ०.२५ प्रतिशत छुट । ख) ऋण सुर...

तरलता व्यवस्थापन ऋण

तरलता व्यवस्थापनका लागि संस्थाकाे शेयर पुँजी र जगेडा काेषकाे अाधारमा प्रदान गरि...

दिघकालिन ऋणा

धिताे ऋणा अन्तर्गत ऋणा याेग्य रकम परिपूति गर्न ।

दिगाे सहकारी ऋणा

संस्थाकाे अापफ्नै घर जग्गा खरिद तथा भवन निमार्णा गर्न ।

मासिक किस्ता बन्दी ऋणा

व्यवसाय निरन्तरताकाे लागि

एच्छिक बचत

एेिच्छक बचत

असल बैठक तथा निर्णय लेखन तालिम सम्पन्न

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न

भाका नाघेको ऋण असुली व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।

उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७९ फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

वित्तीय तथा अन्य विवरण

जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना


Members