दिघकालिन ऋणा


धिताे ऋणा अन्तर्गत ऋणा याेग्य रकम परिपूति गर्न ।

असल बैठक तथा निर्णय लेखन तालिम सम्पन्न

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न

भाका नाघेको ऋण असुली व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।

उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०७९ फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

वित्तीय तथा अन्य विवरण

जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना


Members


Other Services

विशेष ऋण

विशेषताहरु ः क) मासिक व्...

तरलता व्यवस्थापन ऋण

तरलता व्यवस्थापनका लागि...

दिगाे सहकारी ऋणा

संस्थाकाे अापफ्नै घर जग्ग...

मासिक किस्ता बन्दी ऋणा

व्यवसाय निरन्तरताकाे लागि