Downloads

Forms

Title Date Download
एप्स निवेदन फारम 3 years ago Download
सदस्यता निवेदन फारम 3 years ago Download
ऋण निवेदन फारम 3 years ago Download
अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना 2 years ago Download
तालिम फारम 2 years ago Download
उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार २०८० फाराम 2 years ago Download
१९ औं वार्षिक साधारण सभाको लागि आधिकारिक प्रतिनिधिको विवरण 6 months ago Download
कर्मचारी दरखास्त फारम 1 month ago Download

Report

Title Date Download
Annual Report 2078 1 year ago Download
लेखा समितिकाे भुमिका तथा प्रतिवेदन ढाँचा 1 year ago Download
सहकार्य बुलेटीन चैत्र अंक २०७९ 1 year ago Download
२०८० असार ३१ गतेसम्मकाे बित्तीय विवरण 9 months ago Download
१९ अाै वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८० 5 months ago Download

Note

Title Date Download
लेखा सुपरिवेक्षणा समितिकाे क्षमता अभिवृदि तालिम 2 years ago Download
नगद परिचालक तालिम 2 years ago Download
बजार प्रतिनिधिकाे क्षमता अभिबृदि तालिम 2 years ago Download
अग्रभागका कर्मचारीकाे क्षमता अभिबृदि तालिम 2 years ago Download
तरलता व्यवस्थापन तालिम 2 years ago Download
ऋणाकाे कानुनी प्रक्रिया तथा धिताे मुल्यांकन तालिम 2 years ago Download
कर व्यवस्थापनकाे नाेट 2 years ago Download
काेष व्यवस्थापन तालिम 2 years ago Download
अान्तरिक लेखा परिक्षण तालिमकाे नाेट 1 year ago Download
अान्तिरक लेखापिरक्षकाे प्रतिवेदन ढाँचा 1 year ago Download
बाषिर्क याेजना तथा बजेट तालिमकाे नाेट 1 year ago Download
अन्तरकृया कार्यक्रमकाे कार्यपत्र २०७९ 1 year ago Download
१८ अाै वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९ 1 year ago Download
सम्पती शुदिकरण निवारण सम्बन्धी गाेष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र 1 year ago Download
सहकारी संस्थामा तरलता व्यवस्थापनकाे स्थिति र समाधानका उपाय विषयमा अन्तरक्रियाकाे कार्यपत्र 1 year ago Download
वितीय व्यवस्थापन तालिमकाे नाेट 1 month ago Downloadअन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

वित्तीय व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न

आन्तरिक लेखापरिक्षण तालिम सम्पन्न

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

वित्तीय तथा अन्य विवरण


Members