विशेष ऋण


विशेषताहरु ः
क) मासिक व्याज भुक्तानीमा व्याजदरमै ०.५ प्रतिशत छुट ।
ख) ऋण सुरक्षण शुल्क ०.५ प्रतिशत मात्र ।
ग)संस्थाले गरेको रोक्कामा पुन रोक्का मात्र गर्ने ।
घ)अवधि २ बर्ष ।
ङ) किस्ता बन्दी भुक्तानी सुविधा ।
च) बढीमा रु. १ कराेड ५० लाखसम्मको ऋण सुविधा ।
छ) ऋणी संस्थाले पनि यो ऋणको सुविधा पाउने ।

व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धमा

तनाब व्यबस्थापन तालिम

ऋणामा नयाँ व्याजदर कायम सम्बन्धमा ।

सदस्य संस्थाहरूलाइ सूचना ।


Members


Other Services

विना धिताे ऋणा

तरलता व्यवस्थापनका लागि...

दिघकालिन ऋणा

धिताे ऋणा अन्तर्गत ऋणा या...

दिगाे सहकारी ऋणा

संस्थाकाे अापफ्नै घर जग्ग...